Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra studijas

Students laboratorija

Lauksaimniecība 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma

Studiju programmas plāni pa specializācijas virzieniem:

Programma / Programm


Specializācija / Specialization                      

Akadēmiskā / Academic
IKK45621

Laukkopība / Field Crop Cultivation

Latviski
English

Dārzkopība / Horticulture

Latviski
English

Lopkopība / Animal Husbandry

Latviski
English

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma "Lauksaimniecība":
Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 2011. gadā LLU ir saņēmusi "Diploma Supplement Label", kas apliecina, ka LLU diplomi atbilst Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas prasībām, kā arī pielikumos ietvertā informācija būs saprotama citām Eiropas augstskolām.
Absolventi ir ieguvuši padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientējas jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Ir apguvuši zinātnes metodoloģiju.
Absolventi prot strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientējas zinātniskā darba metodēs un prot tās atbilstoši pielietot. Ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt un strādāt komandā. Absolventi prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē.
Spēj integrēt dažādu zināšanu jomas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskās problēmas un veikt zinātniskos pētījumus. Ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Lauksaimniecība":
Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences.
Studiju programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti dārzkopībā, laukkopībā un lopkopībā ar praktisku specializāciju šaurākās nozarēs (piemēram, augu aizsardzība, agroķīmija, dārzeņkopība, dzīvnieku audzēšana u.c.), spēj vadīt praktisko lauksaimniecisko ražošanu, ieņemt vadošos amatus valsts pārvaldē un strādāt zinātniskajās institūcijās.
Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā un specializācijas virziena studiju kursos. Ir apguvuši lauksaimniecības investīciju politiku un lietišķo psiholoģiju, kā arī zinātnes metodoloģiju.
Studenti prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, prot strādāt ar zinātnisko literatūru, ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt, strādāt komandā un vadīt kolektīvu.
Ir kompetenti analizēt situāciju ražošanā un izvērtēt iegūtos ražošanas rezultātus, spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, analizēt profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi; spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskas problēmas, veikt zinātniskus pētījumus.